GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů 

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Pojmy "Prodávající", "Kupující" a "Kupní smlouva" mají stejný význam, který definují obchodní podmínky.

1.2. Prodávající a Kupující spolu uzavřeli kupní smlouvu tím, že kupující odsouhlasil všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na www.batkovysirupy.cz při zřízení uživatelského účtu.

1.3. V rámci tohoto právního vztahu bude prodávající správcem osobních údajů kupujícího za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

1.4. Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

Firma: Báťkovy sirupy s.r.o.
IČO: 06817149
Sídlo: Olomoucká 612/34 78335 Horka nad Moravou
E-mail: batek@batkovysirupy.cz
Telefon:
 +420724710060

2. Jaké osobní údaje prodávající o kupujícím spravuje

2.1. Pro fungování e-shopu jde o údaje:
• E-mail – přihlašovací jméno kupujícího
• Heslo – pro ověření kupujícího
• Identifikační číslo (IČ) – pokud ho kupující má; povinný údaj na fakturách
• Daňové identifikační číslo (DIČ) – povinný údaj na fakturách u identifikovaných osob, plátců DPH a pro EET
• Fakturační adresa – povinný údaj na faktuře
• Číslo bankovního účtu – pro zobrazení na fakturách
• Technické údaje – odkud kupující přišel na web batkovysirupy.cz, pro statistické účely
• IP adresy – provozní důvody
• Veškerou korespondenci (např. přes e-mail, chat, messenger)
• Na marketingovém webu pro statistické účely návštěvy a akce kupujícího (například založení nového účtu, testování změn designu)• Dobrovolné odpovědi kupujícího na ankety prodávajícího
• Záznamy o činnosti e-shopu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti kupujícícho v jeho účtu

2.2. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

3. Co s daty prodávající dělá, jak je zpracovává

3.1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány kupujícího identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu e-shopu www.batkovysirupy.cz. V případě, že kupující s poskytnutím svých údaju za tímto úcelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

3.2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů prodávajícícho (např. oznamování rozšiřování funkcí e-shopu), které již kupujícímu poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje kupující dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

3.3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby prodávající využívá pro zajištění chodu e-shopu – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má kupující uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této zpracovatelské smlouvě. Kupující může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy.

3.4. Prodávající se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu kupujícího jeho data třetím stranám ke komerčním účelům. Tento souhlas může kupující dát například zaškrtnutím formulářového prvku v e-shopu, v e-mailu, nebo jiné komunikaci s prodávajícím.

3.5. Ze strany prodávajícícho nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Práva kupujícího

4.1. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Kupující, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na prodávajícím vysvětlení a odstranění závadného stavu.

4.2. Požádá-li kupující o informaci o rozsahu i způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti kupujícícho na adrese info@batkovysirupy.cz.

4.3. Prodávající je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

5. Smazání dat

5.1. Po ukončení poskytování plnění na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – typicky tím, že kupující zruší svůj účet – je prodávající povinen vymazat data účtu kupujícího, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

5.2. Data účtu kupujícího se mažou ihned s ukončením poskytování plnění kupní smlouvy.

5.3. Do čtyřicetipěti (45) dnů od smazání účtu prodávající elektronicky vymaže data účtu kupujícího i ze záloh e-shopu.

5.4. Záznamy o činnosti e-shopu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti kupujícího v jeho účtu, prodávající maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

5.5. Prodávající po ukončení plnění kupní smlouvy uchovává následující data:
E-mailová adresa majitele účtu (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita pro žádné marketingové účely).
Korespondence a online rozhovory, které kupující měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí e-mailu, nebo online nástroje pro online chat (např. Facebook Messenger).

 

6. Ostatní

6.1. Kupující se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout prodávajícícmu součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Zpět do obchodu